You are here: Home เกี่ยวกับบริษัทฯ ผังโครงสร้างบริหาร
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
โครงสร้างการบริหาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 17:27 น.

ที่ดิน อสังหาฯ ของท่าน คือ จิตวิญญาณของเรา


management


 

ประวัติผู้บริหาร


 • ชื่อ            คุณมนตรี  บุญเป็งแก้ว
  ตำแหน่ง     กรรมการผู้จัดการ   
  ปริญญาตรี  การเงินการธนาคาร  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ปริญญาโท  X-MBA   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  การทำงาน  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ในบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

 • ชื่อ            คุณธนุศักดิ์ ประเสริฐไชยกุล
  ตำแหน่ง     ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีอากร    
  ปริญญาตรี   การบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  .................ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA) ตั้งแต่ปี 2546

  การทำงาน   เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษีอากร 5 บริษัทฯ
  .................ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA)

 

 • ชื่อ            คุณชนาเทพ คิ้วเที่ยง
  ตำแหน่ง     ที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย    
  ปริญญาตรี   นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ปริญญาโท  นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  การทำงาน   ผู้จัดการฝ่ายกฏหมาย ในบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 18:45 น.